คลาสเรียน English level เป็นวิธีการเรียนแบบไต่ระดับตามพัฒนาการด้านภาษา ของตัวนักเรียนแต่ละคน โดยมีหลักสูตรของ Oxford university press เป็นโครงสร้าง จัดการเรียนการสอนแบบ Total English Environment ใช้ภาษาอังกฤษ 100% ในการเรียนแบบไม่ต้องแปล ผ่านการเรียนตามหลักสูตรและเสริมกิจกรรม อาทิ ทำอาหาร,ทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และถือใบอนุญาตสอน TEFL

English level ของไบรท์ตันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. English level สำหรับ อนุบาล - ประถมศึกษา *หลักสูตร Update ปี 2020

English Level คอร์สใหม่ แบ่งระดับการเรียนออกเป็น 10 ระดับ เริ่มจาก Bunny 3Y - Explorer  เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี - 12 ปี  ก่อนลงทะเบียนเรียน นักเรียนจะได้รับการทดสอบวัดระดับทางภาษา หลังจากการทดสอบนักเรียนจะสามารถเลือกเวลาเรียนที่ที่เปิดสอนในระดับที่นักเรียนสอบได้  เมือนักเรียนเรียน Level ที่ลงทะเบียนจนครบทุก Unit แล้วนักเรียนสามารถสอบเลื่อนชั้นเพื่อขึ้นไปเรียนในระดับชั้นที่ยากและสูงขึ้นได้  นักเรียนที่ผ่านการทดสอบ จะได้รับ เกียรติบัตร Achievement certificate ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

2. English level สำหรับ มัธยม - บุคคลทั่วไป * หลักสูตร Update ปี 2020

เปิดรับตั้งแต่ ระดับชั้นม.1 เป็นต้นไป นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับทางภาษาและแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 10 ระดับ โดยใช้ CEFR เป็นเกณฑ์ โดยแต่ละระดับที่สูงขึ้นจะมีความยากที่มากขึ้น นักเรียนที่สอบผ่านระดับแต่ละระดับจะได้รับ Certificate of achievement ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำไปประกอบ portfolio เพื่อการใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้

ตารางแสดง Level เปรียบเทียบมาตรฐานต่างๆ