โครงการ Brighton ECD (English Communicative Development) เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษของเด็กไทย โดยการเรียนและทำกิจกรรมจะใช้ภาษาอังกฤษ ที่สอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา อีกทั้งนักเรียนมีจะส่วนร่วมในการการเรียนรู้ และ มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น นักเรียนที่ผ่านการเรียนโครงการ Brighton ECD จะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ
รูปแบบการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในโครงการ ECD เป็นการเรียนการสอนที่เน้นสร้างทักษะ ฟัง - พูด ผ่านการทำกิจกรรม โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสื่อสารระหว่าง Teacher และ นักเรียน เน้นบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน และทุกคนมีส่วนร่วม
เนื้อหาทางทฤษฎี
เนื้อหาและหลักสูตรของ Brighton
การวัดผลประเมินผล
การประเมิน โดยใช้เกณฑ์การประเมิน ทักษะการฟัง การพูด ตามเกณฑ์ ในหลักสูตรของทางโรงเรียนสอนภาษาไบรท์ตัน ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดชี้วัดตามที่สถานศึกษากำหนด

โรงเรียนในโครงการ