โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษา เป็นโครงการเพื่อจัดอบรม สัมมนาให้แก่องค์กรของรัฐและเอกชน ด้วยหลักสูตรการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐาน โดยมีครู/วิทยากรชาวต่างชาติ และทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการ อีกทั้งองค์กรยังสามารถจัดรูปแบบการอบรมได้ตามความต้องการอีกด้วย

หลังจากการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีพัฒนาการในด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทํางานและในชีวิตประจําวัน

รูปแบบการเรียนการสอน
สามารถจัดให้เหมาะสม ตามความต้องการขององค์กร

เนื้อหาทางทฤษฎี
เนื้อหาและหลักสูตรของ Brighton

หน่วยงานที่ใช้บริการ

 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 • โรงพยาบาลพะเยา
 • สำนักงานประกันสังคม
 • โรงเรียนเทศบาล๑ พะเยาประชานุกูล
 • โรงเรียนเจริญดี บริบาลศาสตร์
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๋อม
 • ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา อำเภอแม่ใจ
 • สำนักงาน เทศบาลตำบลแม่ปืม
 • ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)