คลาสเรียน English level เป็นวิธีการเรียนแบบไต่ระดับตามพัฒนาการด้านภาษา ของตัวนักเรียนแต่ละคน โดยมีหลักสูตรของ Oxford university press เป็นโครงสร้าง จัดการเรียนการสอนแบบ Total English Environment ใช้ภาษาอังกฤษ 100% ในการเรียนแบบไม่ต้องแปล ผ่านการเรียนตามหลักสูตรและเสริมกิจกรรม อาทิ ทำอาหาร,ทดลองวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และถือใบอนุญาตสอน TEFL

English level ของไบรท์ตันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. English level สำหรับ อนุบาล - ประถมศึกษา

เปิดรับตั้งแต่ 3 ขวบ - 12 ขวบ โดยนักเรียนจะต้องสอบวัดระดับทางภาษาและแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 24 ระดับ เริ่มจาก Playgroup - Jet3 โดยแต่ละระดับที่สูงขึ้นจะมีความยากที่มากขึ้น นักเรียนที่สอบผ่านระดับแต่ละระดับจะได้รับ Certificate of achievement

2. English level สำหรับ มัธยม - บุคคลทั่วไป

เปิดรับตั้งแต่ ระดับชั้นม.1 เป็นต้นไป นักเรียนจะต้องสอบวัดระดับทางภาษาและแบ่งระดับการเรียนออกเป็น 8 ระดับ เริ่มจาก Level 1 - 8 โดยแต่ละระดับที่สูงขึ้นจะมีความยากที่มากขึ้น นักเรียนที่สอบผ่านระดับแต่ละระดับจะได้รับ Certificate of achievement ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสามารถนำไปประกอบ portfolio เพื่อการใช้เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้

ตารางแสดง Level เปรียบเทียบมาตรฐานต่างๆ